مشکل در اسلایدر قالب گراف
سفارش تبليغات در انجــمن قالب گراف ورود به تاپيک اطلاعيه هاي تابستانه قالب گراف
امور گرافيکي و کدنويسي وب خود را به جي جي ميزبان بسپاريد
نام کاربري : پسورد : فراموش
به نام خدا
ایجاد مشکلی جدی در کد اسلایدری که از سایت قالب گراف گرفتم...
طبق گفته نویسنده این اسلایدر میشه تا 15 عکس درش جا داد اما من وقتی این کارو کردم بازم فقط تا 3 عکس اول رو فقط میتونه نشون بده و دوباره میره روی اولی ....
برای تفهیم بهتر میتونید به آدرس زیر برید ببینید چجوری شده
کلیک کنید

اینم کدش :
کد:
<center><div class="csslider1 autoplay"><input name="cs_anchor1" id="cs_slide1_0" type="radio" class="cs_anchor slide" ><input name="cs_anchor1" id="cs_slide1_1" type="radio" class="cs_anchor slide" ><input name="cs_anchor1" id="cs_slide1_2" type="radio" class="cs_anchor slide" ><input name="cs_anchor1" id="cs_slide1_3" type="radio" class="cs_anchor slide" ><input name="cs_anchor1" id="cs_slide1_4" type="radio" class="cs_anchor slide" ><input name="cs_anchor1" id="cs_slide1_5" type="radio" class="cs_anchor slide" ><input name="cs_anchor1" id="cs_slide1_6" type="radio" class="cs_anchor slide" ><input name="cs_anchor1" id="cs_slide1_7" type="radio" class="cs_anchor slide" ><input name="cs_anchor1" id="cs_slide1_8" type="radio" class="cs_anchor slide" ><input name="cs_anchor1" id="cs_slide1_9" type="radio" class="cs_anchor slide" ><input name="cs_anchor1" id="cs_slide1_10" type="radio" class="cs_anchor slide" ><input name="cs_anchor1" id="cs_play1" type="radio" class="cs_anchor" checked><input name="cs_anchor1" id="cs_pause1_0" type="radio" class="cs_anchor pause"><input name="cs_anchor1" id="cs_pause1_1" type="radio" class="cs_anchor pause"><input name="cs_anchor1" id="cs_pause1_2" type="radio" class="cs_anchor pause"><input name="cs_anchor1" id="cs_pause1_3" type="radio" class="cs_anchor pause"><input name="cs_anchor1" id="cs_pause1_4" type="radio" class="cs_anchor pause"><input name="cs_anchor1" id="cs_pause1_5" type="radio" class="cs_anchor pause"><input name="cs_anchor1" id="cs_pause1_6" type="radio" class="cs_anchor pause"><input name="cs_anchor1" id="cs_pause1_7" type="radio" class="cs_anchor pause"><input name="cs_anchor1" id="cs_pause1_8" type="radio" class="cs_anchor pause"><input name="cs_anchor1" id="cs_pause1_9" type="radio" class="cs_anchor pause"><input name="cs_anchor1" id="cs_pause1_10" type="radio" class="cs_anchor pause"><ul><! برای ویرایش عکس های اسلایدر لینک عکس های خود را به جای لینک زیر قرا بدید -><! عکس اول -><li class="cs_skeleton"><img src="http://rozup.ir/view/609994/7707274381.jpg" alt="پیام نگار" title="پیام نگار" style="width:100%;"></li><! عکس 1 -><li class="num0 img slide"><img src="http://rozup.ir/view/609995/6994695904.jpg" alt="پیام نگار" title="1پیام نگار" /></li><! عکس 2 -><li class="num1 img slide"><img src="http://rozup.ir/view/609996/1300587206.jpg" alt="انتخاب هدف" title="2پیام نگار /></li><! عکس 3 -><li class="num2 img slide"><img src="http://rozup.ir/view/609997/7255365485.jpg" alt=" چالش ترس" title="3پیام نگار" /></li><! عکس 4 -><li class="num3 img slide"><img src="http://rozup.ir/view/609998/3188722041.jpg" alt="شناخت" title="4پیام نگار" /></li><! عکس 5 -><li class="num4 img slide"><img src="http://rozup.ir/view/609998/3188722041.jpg" alt="تعجب کردن" title="5پیام نگار" /></li><! عکس 6 -><li class="num5 img slide"><img src="http://rozup.ir/view/610000/6683491636.jpg" alt="تسلیم نشدن" title="6پیام نگار" /></li><! عکس 7 -><li class="num6 img slide"><img src="http://rozup.ir/view/610001/8559452023.jpg" alt="چالش ناامیدی" title="7پیام نگار" /></li><! عکس 8 -><li class="num7 img slide"><img src="http://rozup.ir/view/610002/9575868909.jpg" alt="تفکر مثبت" title="8پیام نگار" /></li><! عکس 9 -><li class="num8 img slide"><img src="http://rozup.ir/view/610003/7766185603.jpg" alt="لذت بردن" title="9پیام نگار" /></li><! عکس 10 -><li class="num9 img slide"><img src="http://rozup.ir/view/610004/314719877.jpg" alt="مرحله آزمودن" title="پیام نگا10ر" /></li><! عکس 11 -><li class="num10 img slide"><img src="http://rozup.ir/view/610005/1688334183.jpg" alt="مرحله سئود" title="11پیام نگار" /></li></ul><a class="cs_lnk" href="http://ghalebgraph.ir/">دریافت کد اسلایدر</a><div class="cs_description"><label class="num0"><span class="cs_title"><span class="cs_wrapper"> پیام نگار</span></span></label><label class="num1"><span class="cs_title"><span class="cs_wrapper">انتخاب هدف</span></span></label><label class="num2"><span class="cs_title"><span class="cs_wrapper">چالش ترس</span></span></label><label class="num3"><span class="cs_title"><span class="cs_wrapper">شناخت</span></span></label><label class="num4"><span class="cs_title"><span class="cs_wrapper">تعجب کردن</span></span></label><label class="num5"><span class="cs_title"><span class="cs_wrapper">تسلیم نشدن</span></span></label><label class="num6"><span class="cs_title"><span class="cs_wrapper">چالش ناامیدی</span></span></label><label class="num7"><span class="cs_title"><span class="cs_wrapper">تفکر مثبت</span></span></label><label class="num8"><span class="cs_title"><span class="cs_wrapper">لذت بردن</span></span></label><label class="num9"><span class="cs_title"><span class="cs_wrapper">مرحله آزمون</span></span></label><label class="num10"><span class="cs_title"><span class="cs_wrapper">مرحله سئود</span></span></label></div><div class="cs_arrowprev"><label class="num0" for="cs_slide1_0">قبلی</label><label class="num1" for="cs_slide1_1">قبلی</label><label class="num2" for="cs_slide1_2">قبلی</label><label class="num3" for="cs_slide1_3">قبلی</label><label class="num4" for="cs_slide1_4">قبلی</label><label class="num5" for="cs_slide1_5">قبلی</label><label class="num6" for="cs_slide1_6">قبلی</label><label class="num7" for="cs_slide1_7">قبلی</label><label class="num8" for="cs_slide1_8">قبلی</label><label class="num9" for="cs_slide1_9">قبلی</label><label class="num10" for="cs_slide1_10">قبلی</label></div><div class="cs_arrownext"><label class="num0" for="cs_slide1_0">بعدی</label><label class="num1" for="cs_slide1_1">بعدی</label><label class="num2" for="cs_slide1_2">بعدی</label><label class="num3" for="cs_slide1_3">بعدی</label><label class="num4" for="cs_slide1_4">بعدی</label><label class="num5" for="cs_slide1_5">بعدی</label><label class="num6" for="cs_slide1_6">بعدی</label><label class="num7" for="cs_slide1_7">بعدی</label><label class="num8" for="cs_slide1_8">بعدی</label><label class="num9" for="cs_slide1_9">بعدی</label><label class="num10" for="cs_slide1_10">بعدی</label></div><! شروع بخش ویرایش تصاویر کوچک در اسلایدر -><div class="cs_bullets"><! عکس 1 -><label class="num0" for="cs_slide1_0"><span class="cs_point"></span><span class="cs_thumb"><img src="http://rozup.ir/view/610112/9799971620.jpg" alt="انتخاب عکس" title="انتخاب عکس" /></span></label><! عکس 2 -><label class="num1" for="cs_slide1_1"><span class="cs_point"></span><span class="cs_thumb"><img src="http://rozup.ir/view/610113/6246638625.jpg" alt="انتخاب عکس" title="انتخاب عکس"/></span></label><! عکس 3 -><label class="num2" for="cs_slide1_2"><span class="cs_point"></span><span class="cs_thumb"><img src="http://rozup.ir/view/610114/6583242446.jpg" alt="انتخاب عکس" title="انتخاب عکس"/></span></label><! عکس 4 -><label class="num3" for="cs_slide1_3"><span class="cs_point"></span><span class="cs_thumb"><img src="http://rozup.ir/view/610115/8190158482.jpg" alt="انتخاب عکس" title="انتخاب عکس"/></span></label><! عکس 5 -><label class="num4" for="cs_slide1_4"><span class="cs_point"></span><span class="cs_thumb"><img src="http://rozup.ir/view/610116/2642822723.jpg" alt="انتخاب عکس" title="انتخاب عکس"/></span></label><! عکس 6 -><label class="num5" for="cs_slide1_5"><span class="cs_point"></span><span class="cs_thumb"><img src="http://rozup.ir/view/610117/5180062622.jpg" alt="انتخاب عکس" title="انتخاب عکس"/></span></label><! عکس 7 -><label class="num6" for="cs_slide1_6"><span class="cs_point"></span><span class="cs_thumb"><img src="http://rozup.ir/view/610118/4453965951.jpg" alt="انتخاب عکس" title="انتخاب عکس"/></span></label><! عکس 8 -><label class="num7" for="cs_slide1_7"><span class="cs_point"></span><span class="cs_thumb"><img src="http://rozup.ir/view/610119/1879964846.jpg" alt="انتخاب عکس" title="انتخاب عکس"/></span></label><! عکس 9 -><label class="num8" for="cs_slide1_8"><span class="cs_point"></span><span class="cs_thumb"><img src="http://rozup.ir/view/610120/4638529436.jpg" alt="انتخاب عکس" title="انتخاب عکس"/></span></label><! عکس 10 -><label class="num9" for="cs_slide1_9"><span class="cs_point"></span><span class="cs_thumb"><img src="http://rozup.ir/view/610121/2801619090.jpg" alt="انتخاب عکس" title="انتخاب عکس"/></span></label><! عکس 11 -><label class="num10" for="cs_slide1_10"><span class="cs_point"></span><span class="cs_thumb"><img src="http://rozup.ir/view/610122/4215349580.jpg" alt="انتخاب عکس" title="انتخاب عکس"/></span></label></ul><! پایان بخش ویرایش تصاویر کوچک در اسلایدر -></center><div style="clear:both;"></div>

پاسخ ها
15 نه بی نهایت !
چند تا عکس میخوایید باشه توش؟

تشکر شده:

1 کاربر از admin-mehrdad به خاطر اين مطلب مفيد تشکر کرده اند: amingreat /

نقل قول از admin-mehrdad
15 نه بی نهایت !
چند تا عکس میخوایید باشه توش؟

با سلام و ممنون از پاسختون همون طور که در کد میبینید 11 عکس هست که آدرسوشونم در کد موجوده اگه زحمتی نیست ببینید مشکلش کجاست چون من همه رو مو به مو تغییر دادم تغریبا یک ماهی درگیر این کد شدم ولی هیچی به هیچی.
نقل قول از ahmadreza9001
یه قسمتیش رو تنظیم نکردید .دوباره روی کد دقت کنید /
سلام دوست عزیز میشه بگید کجاشو بخدا دیگه خسته شدم خودتون یجوری حالیم کنید!!

داداش میخوای یه کار کنم این اسلایدر برای اخرین مطالبت باشه اگه خواستی بیا پ.خ
بعد این مشکل فکر نکنم پیش بیاد
امضاي کاربر :با سلام به تمام خوانندگان عزیز,
من سید احمد حسینی(مدیر اسکینک و شیراز وب هاست) زاده شده از یکی روستاهای شیراز هستم.

(نام واقعی من = چس احمق کله گوسفندی)
من به دلیل اینکه در کودکی زیاد مورد تجاوز و فهش به ناموسم قرار گرفتم,
الان در این سن عادت کرده ام به دیگران توهین و فحش به ناموسشون بدم.

خواستم این متن رو بنویسم و بگم که از دست من ناراحت نشوید زیرا مشکل بی ناموسی و احمق بودن در من طبیعی است.
-----------------------------


شماره تماس من:
0939-349-8040هرگونه فهشی بدهید حق دارید.
-----------------------------
++باتشکر از شما++

براي نمايش پاسخ جديد نيازي به رفرش صفحه نيست روي تازه سازي پاسخ ها کليک کنيد !برای ارسال پاسخ ابتدا باید لوگین یا ثبت نام کنید.